Hyppää sisältöön
Käyttöehdot

Viestimedian verkkopalvelujen käyttöehdot

1. Yleistä

Viestimedia Oy:n (myöhemmin Viestimedia) kustantamien lehtien Maaseudun Tulevaisuuden ja Koneviestin verkkopalvelut ja mobiilisovellukset sekä verkkosivustot aarrelehti.fi, suomela.fi ja viestimedia.fi ovat Viestimedian julkaisemia palveluita (myöhemmin Palvelu).

Palvelu käsittää myös em. lehtien journalististen liitteiden verkkopalvelut. Palvelun nimi saattaa muuttua ja Palvelussa voi olla maksullisia sisältöjä.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Viestimedian ja verkkopalvelun käyttäjän (myöhemmin Asiakas) välillä. Käyttämällä Palvelua Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua. Jos Asiakas ei hyväksy Palvelun käyttöehtoja, Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö.

Viestimedia pyrkii tarjoamaan Asiakkaan käyttöön korkeatasoisen Palvelun, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Viestimedialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen sekä tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Viestimedialla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Asiakkaalle voivat aiheutua Palvelun käytöstä tai siihen liittyen.

Maksullisiin palveluihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Viestimedian tilausehtoja.

2. Oikeudet ja Palvelun käyttö

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Viestimedialla tai muilla Palveluun aineistoa tuottavilla sisällöntuottajilla tai lisenssinhaltijoilla. Viestimedia pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Viestimedia myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Viestimedian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön, kuten opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Viestimedia pidättää kaikki oikeudet Palvelun sisällön käyttöön tekstin- ja tiedonlouhinnassa tekijänoikeuslain 13 b § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Asiakas ei saa käyttää automaattisia järjestelmiä (kuten ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, sen sisällöstä tai niiden osista, mukaan lukien mutta rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista taikka Palvelun tai sen sisältöjen yleisön saataviin saattamista varten ilman Viestimedian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Asiakas ei saa syöttää myöskään Palvelun sisältöjä mihinkään tekoälypohjaiseen tai muuhunkaan työkaluun tai palveluun, joka varaa oikeuksia hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien käyttöön, esimerkiksi työkalun kehittämis- tai koulutustarkoituksiin. Viestimedian Palveluita tai sisältöjä ei saa ilman Viestimedian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta hyödyntää millään edellä kuvatulla tai muullakaan tavalla kaupallisen tai ei-kaupallisen palvelun, esimerkiksi sisältöä tuottavan tekoälysovelluksen, tarjoamiseksi.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa Palveluun liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Maksullisen Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Viestimedian etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Viestimedialle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palvelu toimii parhaiten uusimmilla versioilla alla mainituista selaimista:

  • älypuhelimella Google Chrome, Android Webview ja Safari
  • tabletilla Safari ja Google Chrome
  • tietokoneella Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge.

3. Vastuu Palvelusta ja sisällöstä

3.1 Viestimedian Palveluun tuottama sisältö

Viestimedia vastaa Palvelun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Viestimedia ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta saatavasta sisällöstä.

Viestimedia ei vastaa Asiakkaan Palvelun mielipidepalstalle tai muuhun osioon lähettämästä aineistosta eikä muiden palveluntarjoajien sisällöstä siinäkään tapauksessa, että mainittuihin palveluihin pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palvelun sisältö esitetään sitoumuksetta ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kun se on saatavilla”. Viestimedia ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun taikka sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Viestimedia ei vastaa välillisistä vahingoista taikka vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Viestimedian vastuu on rajoitettu virheellisen Palvelun uudelleen toimittamiseen. Maksullisen Palvelun osalta Viestimedian vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään vahingon kohteena olevasta maksullisesta Palvelusta Asiakkaan vahingon ajalta maksamaan maksun määrään. Edellä kuvattu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaalle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

3.2 Asiakkaan tuottama sisältö

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan aineistosta ja siitä, että Palvelun käyttö tai em. aineisto

  • ei loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia
  • ei ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista
  • ei aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Viestimedian julkaisuille tai kolmansille osapuolille.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Viestimedialle tai kolmansille osapuolille Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videoaineistoa, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakas on siten itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä aineiston, taikka aineiston kuvannut tai sen luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) aineistoon.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Viestimedian kustantamat julkaisut ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien kaupallisesti. Kuvan tai videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta Asiakkaan tulee pyydettäessä esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan aineistoa yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Viestimedian kustantamilla julkaisuilla on oikeus päättää Asiakkaan Palveluun toimittaman aineiston julkaisemisesta ja poistamisesta Palvelusta. Mielipiteet ja muut Asiakkaiden Palveluun toimittamat sisällöt eivät välttämättä edusta Viestimedian tai sen kustantamien julkaisuiden mielipiteitä tai linjaa.

Viestimedialla on oikeus korvauksetta käyttää Asiakkaan toimittamaa aineistoa uudelleen toteutus- ja jakelutavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti.

Palvelun kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Viestimedialla on harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4. Henkilötietojen käsittely

Viestimedia käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun tietosuoja- ja evästelausekkeissa kuvatun mukaisesti sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja

Evästeet

5. Palvelun käyttökatkot

Viestimedian kustantamat julkaisut pyrkivät kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelua 24/7. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Käyttökatkoista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta Viestimedia ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun käytön keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista.

6. Tilaushintojen ja käyttöehtojen muutokset

Palvelussa olevien maksullisten sisältöjen käyttöoikeuksien hinta ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Lisäksi maksullisiin sisältöihin sovelletaan Viestimedian tilausehtoja.

Viestimedialla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia Asiakkaita. Asiakas hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua.

Maksullisten palveluiden tilausehtoja ja hintaa voidaan muuttaa tilausehdoissa kuvatuin tavoin.

7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa osapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8. Muut ehdot

Viestimedialla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Viestimedia-konsernin sisäisesti sekä liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai toimintojensa ulkoistuksen yhteydessä.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

9. Yhteystiedot

Viestimedia Oy
Simonkatu 6
PL 440
00101 Helsinki
020 413 2155 (vaihde)

Viestimedian asiakaspalvelun yhteystiedot

Viimeisin päivitys 13.9.2023