Hyppää sisältöön
Tilausehdot

Viestimedian tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa tilaaja ostaa Viestimedia Oy:n (Y-tunnus 0111165-0, jäljempänä Viestimedia) sisältötuotteita. Sisältöjä voi ostaa paperisena sanoma- tai aikakauslehtenä tai digitaalisessa muodossa tai näitä yhdistävinä pakettitilauksina.

Sanoma- tai aikakauslehti (jäljempänä tilaus) koostuu painetusta lehdestä sekä julkaisupäivien mukaan vaihtelevista liitteistä. Lisäksi tilaus voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja tilauksesta ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa asiakaspalvelusta.

Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa tiettyjä juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Koneviesti ilmestyy 16 kertaa vuodessa ja Aarre-lehti 11 kertaa vuodessa. Lehdellä tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä lehteä eri tilausmuotoineen että sen kanssa samaan aikaan painettuja liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin.

Näitä ehtoja sovelletaan myös Viestimedian verkkosivustoilta tilattaviin tuotteisiin, kuten kirjoihin ja muihin painotuotteisiin. Nämä tuotteet toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.

1. Tilausmuodot

Tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena tilauksena. Kestotilaus on voimassa kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Kestotilaus (jatkuva tilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin.

Uusi kestotilaus laskutetaan ensimmäisen laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan ja maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta määräaikaisesta tilauksesta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle.

Opiskelijatilausoikeus varmennetaan oppilaitoksen nimellä ja opintojen aloitusvuodella. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja. Opiskelijatilausten maksimipituus on viisi vuotta.

Lehden digitilauksissa sekä yhdistelmätilauksissa (lehti+ digi) sovelletaan verkon osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.

Viestimedialla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Ulkomaan tilauksiin lisätään voimassa oleva postimaksu.

2. Tilausten alkamisaika

Tilaus voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Maaseudun Tulevaisuuden osalta arkipäivänä ennen klo 9.00 tehtyyn tilaukseen painettu lehti voidaan yleensä toimittaa seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tehty tilaus yleensä aikaisintaan seuraavana keskiviikkona. Koneviestin ja Aarteen painetun lehden toimitus alkaa tilausta seuraavasta ensimmäisestä mahdollisesta numerosta. Kaikkien digituotteiden käyttöoikeus alkaa välittömästi tilauksen jälkeen.

Puhelinmyynnissä sovittu tilaus alkaa yllä kuvatun mukaisesti sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen, jonka Viestimedia on vahvistanut kirjallisesti puhelun jälkeen. Jos tilaaja ei hyväksy tarjousta, tehty sopimus ei sido tilaajaa, eikä tilaajalla ole velvollisuutta maksaa tilausta. Edellä mainittu ei koske tilannetta, jossa tilaaja on omasta aloitteestaan ottanut yhteyttä Viestimediaan tai jos Viestimedia on ottanut yhteyttä tilaajaan hänen nimenomaisesta pyynnöstään.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun tai tekemällä jakelunkeskeytyksen tai osoitteenmuutoksen verkossa Omat tiedot -osiossa.

Maaseudun Tulevaisuuden osalta arkipäivänä ennen klo 9.00 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana keskiviikkona. Painetun MT Metsän sekä Koneviestin ja Aarteen osalta muutosilmoitus huomioidaan ensimmäisestä mahdollisesta numerosta.

Vähintään viikon pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kaksi kuukautta, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia ei voi keskeyttää.

Digitilausta ei voi keskeyttää tilapäisesti.

Tilapäiset osoitteenmuutokset ovat mahdollisia vain kotimaassa ja ne voidaan tehdä enintään neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäinen osoitteenmuutos esim. loman ajaksi kannattaa tehdä myös Postiin (maksuton rinnakkaisosoite).

Tilaajan tulee ilmoittaa pysyvästä osoitteenmuutoksesta asiakaspalveluun, sillä osoitetiedot eivät päivity muista järjestelmistä. Pysyvän osoitteenmuutoksen voi tehdä myös verkossa Omat tiedot -osiossa.

4. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kaksi viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

5. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi aina irtisanoa kestotilauksensa päättymään kuluvan laskutusjakson loppuun vähintään kolme (3) viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Mikäli tilaaja haluaa, että kestotilaus päättyy ennen laskutuskauden loppua, tilaaja voi irtisanoa tilauksen kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Tällöin veloitamme lähettämämme numerot erillisellä laskulla tai palautamme sen osan tilaushinnasta, joka kohdistuu päättymisen jälkeiseen aikaan, edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa ja tilaaja ilmoittaa tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Viestimedia voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä tilausehtoja olennaisella tavalla, eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. maksun maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat saa myös asiakaspalvelusta.

Viestimedialla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja perustellusta syystä, esimerkiksi viranomaistenohjeiden tai lainsäädännön taikka tuotanto- tai jakelukustannusten muuttuessa. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan lehdessä, verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja niitä sovelletaan kaikkiin muutoksen voimaantulohetken jälkeen tehtyihin uusiin tilauksiin. Olemassa oleviin jatkuviin tilauksiin muutettuja ehtoja ja hintoja sovelletaan muutosta seuraavan laskutusjakson alusta lukien.

Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista, viranomaismääräyksistä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on näiden ehtojen voimaantullessa 10 % ja digitilauksen 10 %.

7. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Paperilehti jaetaan Suomessa lehden ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti.

Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroja ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle, johon tilaajan nimen sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty selkeästi.

Mikäli lehti jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viipymättä reklamoida siitä asiakaspalveluun ja sopia lehden lähettämisestä uudelleen. Viestimedialla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä Viestimedia edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Viestimedia ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehden painoksessa voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Viestimedia ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

8. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus perua etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruminen.

Viestimedian kustantamilla ja Viestimedian tuotteiden verkkosivustoilta ennakkoon tilatuilla kirjoilla ja muilla painotuotteilla (myöhemmin tuote) on 14 päivän palautusoikeus tuotelähetyksessä mainittuun palautusosoitteeseen.

Tuotteen palautus tapahtuu tilaajan omalla kustannuksella. Palautettavan tuotteen tulee olla myyntikelpoinen. Tilaajalla on oikeus tutustua tilattuun tuotteeseen samaan tapaan kuin myymälässä. Jos tilaaja huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ottaa tuotteen käyttöönsä, hän vastaa sen arvon alentumisesta. Jos tuote on tullut sen käytöstä johtuen myyntikelvottomaksi, tilaaja vastaa tuotteesta koko sen arvolla.

Kun tilattu tuote on maksettu ennen sen toimitusta ja tuote palautetaan, palautetaan maksettu summa automaattisesti maksutavan mukaan. Maksun palautus kirjautuu noin kahden viikon sisällä tuotteen palauttamisesta.

Viallisen tuotteen saajan tulee ottaa yhteyttä Viestimedian asiakaspalveluun. Uusi tuote lähetetään ilman lisäkustannuksia edellyttäen, että tuotetta on saatavilla. Jos uutta tuotetta ei voida lähettää, maksu palautetaan kun viallinen tuote on palautettu Viestimedialle.

Perumisoikeutta ei ole, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu tai palvelu on kokonaan suoritettu ennen perumisajan päättymistä, ja tilaaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa perumisoikeuden voimassaoloaikana, ja on antanut hyväksynnän sille, että näin tilaaja menettää perumisoikeuden. Perumisoikeutta ei myöskään ole, jos sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista.

Tilaaja voi käyttää perumisoikeutta joko tekemällä asiakaspalveluumme vapaamuotoisen ilmoituksen puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakas voi käyttää perumisoikeuttaan myös täyttämällä ja lähettämällä Viestimedialle kirjallisen perumislomakkeen (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Tutustu perumisohjeisiin

9. Tietosuoja

Viestimedia käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Viestimedian tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, sähköpostilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Lisäksi verkkosivuilla maksutapana on maksu verkkopankissa tai maksukortilla (credit/debit) sekä mobiilimaksu. Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä. Lue lisää maksutavoista

Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Viestimedialla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta Viestimedialla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Viestimedia voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Verkkosivujen kautta maksettavien tilausten maksunvälittäjinä toimivat Visma Pay ja Adyen. Maksamiseen siirrytään maksunvälittäjien verkkopalvelujen kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun maksajana näkyy Visma Pay tai Adyen. Maksunvälittäjät välittävät maksut Viestimedialle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen siten, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Maksunvälittäjien palvelujen kautta voi maksaa verkkopankissa tai maksukorteilla (credit/debit) sekä mobiilimaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat verkkopankit, maksukortit ja mobiilimaksut:

 • Osuuspankki
 • Nordea
 • Danske Bank
 • Oma Säästöpankki
 • Säästöpankki
 • Aktia
 • Paikallisosuuspankit
 • S-Pankki
 • Handelsbanken
 • Ålandsbanken
 • Visa-, Visa Debit- ja Visa Elektron -kortit
 • MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit
 • MobilePay (vain Adyenin palvelussa).

Maksunvälittäjien yhteystiedot: Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4) ja Adyen N.V. (VAT: NL817154243B01).

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Viestimedian ja tilaajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tilaajaa pyydetään olemaan ensisijaisesti yhteydessä asiakaspalveluun.

Reklamaatiot voi myös lähettää osoitteeseen: Viestimedia Oy, Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajaneuvonta.fi ja www.kuluttajariita.fi.