Hyppää sisältöön
Mainonnan myyntiehdot

Viestimedian mainonnan myyntiehdot

1. Soveltaminen

Myyntiehtoja sovelletaan, kun mainostaja, mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainostajan edustaja tai kuluttajan roolissa toimiva ilmoitusasiakas (”Asiakas”) ostaa Viestimedia Oy:n (”Viestimedia”) omistamia tuotteita ja palveluja, kuten mediatilaa Viestimedian verkko- tai printtimedioista, ellei toisin sovita. Ehtoja sovelletaan Viestimedian mainonnan tuotteisiin ja palveluihin maksuehtojen ja vastuiden osalta, mutta tuotteiden ja palvelujen varaamisen aikatauluissa ja alennuksissa voi olla mediakohtaisia eroja. Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä mediakohtaisia tai osapuolten kulloinkin sopimia erityisehtoja. Ehtoja sovelletaan Asiakkaan toimittamalle kaikelle mainosaineistolle (”Aineisto”). Mikäli Aineiston on välittänyt mainos- tai mediatoimisto tai muu mainostajan edustaja, vastaa kyseinen välittäjä erikseen sovittujen ehtojen sekä näiden ehtojen noudattamisesta kaikilta osin kuin omista velvoitteistaan (mm. vastuu Aineiston sisällöstä sekä vastuu maksusta täydellä luottotappiovastuulla). Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt Asiakas. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajalle pakottavan lainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia

2. Mediatilan varaaminen ja peruminen

Varaaminen

Viestimedian kaikkiin medioihin voi tehdä tilavaraukset yhdellä kertaa joko omalle myynnin yhteyshenkilölle tai sähköpostitse mediamyynnille. Varaukset tulee tehdä tarjouksessa, myyntiehdoissa tai kyseistä mediaa koskevissa erillisissä ehdoissa mainittuun ajankohtaan mennessä. Verkkokampanjoiden osalta alustava varaus on voimassa 14 päivää, jonka jälkeen inventaari vapautetaan automaattisesti, jos varausta ei ole vahvistettu. Jos varaus tehdään alle 5 päivää ennen kampanjan alkua, varaus pitää tehdä vahvistettuna.

Mainos- ja mediatoimistoilta määräin

Mainos- ja mediatoimistoilta edellytämme kirjallista määräintä, joka tulee toimittaa myyntipalveluun ensimmäisen julkaisun varausaikataulun mukaisesti.

Peruminen ja muutokset kampanjoihin

Viestimedia pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja, mainosnäyttö, mainosaika tai aikavaraus erityisestä syystä. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle välittömästi sekä pyritään antamaan tilalle uusi vastaava mediatila, -aika tai mainosnäyttö.

Asiakkaan on tehtävä peruutus kirjallisesti myyntipalveluun tai myynnin yhteyshenkilölle. Jos vahvistettu verkkokampanja perutaan:

 • 6-10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25% kampanjan nettohinnasta.
 • 4-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
 • 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.
 • Mikäli Viestimedia on jo valmistanut perutun kampanja-aineiston, veloitetaan aina valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Jos vahvistettu muu palvelutilaus (mm. alihankkijan työ tai palvelu) perutaan ja mikäli perutun palvelun työn tai palvelun tuottaminen tai valmistus on alkanut, veloitetaan palvelun toteuttamisesta aiheutuneet kulut ja työkustannukset.

3. Mainoksen sijoittelu ja näyttötakuu

Asiakas ei voi vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään tai esittää muita poikkeavia ehtoja mainoksen sijoittelulle. Kohdemedioissa voidaan näyttää samanaikaisesti Asiakkaan ja Asiakkaan kilpailijan kampanjoita. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Viestimedia ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

Näyttötakuu näyttöpohjaisissa kampanjoissa: Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa joko jatketaan kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata.

4. Hinnat ja alennukset

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti media- tai palvelukohtaisesti. Viestimedia pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien ja nämä korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia mukaan lukien erikseen tehdyt sopimukset. Hinnastohinnat ovat verottomia hintoja, ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, ellei toisin mainita.

Hinnastossa esitetyistä hinnoista myönnettävien alennusten laskentajärjestys: Mediatilan bruttohinta + määräpaikkakorotus – asiakaskohtainen alennus – mediatoimistoalennus = Nettohinta + lisäpalvelujen maksut + arvonlisävero = Verollinen nettohinta.

Alennukset

Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Alennukset vahvistetaan mediakohtaisesti tarjouksessa, varattaessa tai varausvahvistuksella.

Mainos- ja mediatoimistokorvaus

Viestimedia myöntää auktorisoidun media/mainostoimiston kautta tuleville varauksille 15% alennuksen verkkomainonnan palveluista.

5. Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu mainoksen julkaisuaikataulun mukaisesti, ellei erikseen ole muuta sovittu. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Esitetyt hinnastohinnat ovat verottomia hintoja ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, ellei toisin mainita. Viestimedia tarvitsee aina yritysasiakkailta Y-tunnuksen, mikäli mediaosto halutaan maksaa laskulla. Laskutettaessa Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen julkaisua. Yleiset maksuehdot ovat 14 pv netto. Maksamattoman laskun viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen siirrämme maksamattomat laskut perintätoimiston hoidettavaksi.

Maksuvaihtoehdot

 • Verkkolasku yritykselle Asiakas toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot operaattoristaan ja verkkolaskuosoitteestaan (OVT-tunnus / IBAN-tunnus).
 • Paperilasku Asiakas voi saada halutessaan laskun paperisena postissa.
 • Käteismaksu Viestimedia voi edellyttää Asiakkaalta käteismaksua ennen mainonnan julkaisua tai toteutusta. Asiakas voi halutessaan maksaa mediaostonsa käteisellä etukäteen. Pankkiin maksettaessa maksun oltava sovitulla median tilillä ja tosite maksusta toimitettuna myyntipalveluun esim. sähköpostilla ko. varauksen jättöaikojen sisällä.

Viestimedian maksutiedot ja tilinumerot löydät täältä

Kuluttajia koskevista maksutavoista löytyy lisätietoja: https://viestimedia.fi/tilausehdot/

6. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Muistutus virheellisestä julkaisusta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa sähköisen kampanjan päättymisestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Viestimedia ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostetun mediatilan hintaan.

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli mainos ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai Asiakkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, Viestimedia ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Viestimedia ei vastaa mainoksen sisältöön tai asuun tulleesta virheestä, joka johtuu esimerkiksi puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta aineistosta taikka vähäisistä paino-, taitto- tai teknisistä virheistä. Viestimedia ei vastaa virheestä, joka ilmenee mainostajalle toimitetusta vedoksesta, jos Asiakas on hyväksynyt vedoksen sitä korjaamatta tai jättänyt kommentoimatta vedosta määräaikaan mennessä.

Viestimedialla on oikeus sijoittaa mainos normaalin käytännön mukaisesti mediaympäristöön riippumatta toimituksellisesta sisällöstä tai muiden asiakkaiden julkaisuista. Sähköinen palvelu voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Viestimedia ei vastaa käyttökatkosten aiheuttamista vahingoista. Vastuu mainoksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai virheestä aineiston valmistuksessa rajoittuu mediatilasta maksetun euromäärän palauttamiseen.

7. Oikeus käyttää mainontaa

Ellei Mainostaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa on Viestimedialla oikeus siirtää mainos kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet-, intranet- ja extranet- sivuillaan. Viestimedialla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä.

8. Vastuu aineiston sisällöstä ja käyttöoikeuksista

Asiakas on vastuussa Aineistosta ja mainoksen sisällöstä. Asiakas ja mainos- tai mediatoimisto ovat vastuussa ja korvausvelvollisia Aineistosta, mainonnan sisällöstä ja niiden aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai Viestimedialle. Viestimedialla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, jos mainos ei noudata voimassaolevia lakeja, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräyksiä tai se on hyvän tavan vastainen. Vastuu Aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta, on Asiakkaalla. Vastuu oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista on Asiakkaalla. Vastuu kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaalisten sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista kuuluu Asiakkaalle. Viestimedia ei vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

9. Tietosuoja ja kohdennettu verkkomainonta

Viestimedia käsittelee Asiakkaiden edustajien henkilötietoja sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakas ja Viestimedia sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, kuten 25.5.2018 alkaen Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (Tietosuojasäännökset). 25.5.2018 sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) koskettaa kaikkia EU-jäsenmaiden organisaatioita, joissa käsitellään henkilötietoja.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö edellyttää, että Viestimedia on saanut verkkokävijältä etukäteisen suostumuksen tietojen keräämiseen Viestimedian verkkosivuilta. Asiakas saa käyttää evästeitä yksinomaan kampanjan tulosten (mainosnäytöt, tavoittavuus ja konversio) mittaamiseen. Mikäli kampanja kohdennetaan kävijän verkkokäyttäytymisen perusteella, tulee Asiakkaan noudattaa IAB Europen Transparency and Consent Framework –periaatteita sekä toteuttaa (tai edellyttää, että sen käyttämät kumppanit toteuttavat) tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden noudattamiseksi. Asiakas vastaa käyttämistään järjestelmistä sekä edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että sen yhteistyötahot ovat tietoisia näissä ehdoissa mainituista rajoituksista ja noudattavat niitä. Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, tässä kappaleessa jäljempänä kuvattuja sovelletaan kaikkiin Viestimedian ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin siltä osin kuin niihin liittyy henkilötietojen käsittelyä Viestimedian toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan puolesta ja lukuun, tai henkilötietojen käsittelyä Asiakkaan toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Viestimedian puolesta ja lukuun.

Rekisterinpitäjä on osapuoli, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Käsittelijä on osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Yhteistyön luonteesta riippuen osapuoli voi samanaikaisesti olla joidenkin tietojen osalta rekisterinpitäjä ja joidenkin tietojen osalta käsittelijä.

Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan osapuolten välisessä sopimuksessa tai ennen tietojen käsittelyn aloittamista annetussa rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa. Mikäli muutoin ei sovita, digimainonnan osalta käsittelyn tarkoitus on Asiakkaan mainoskampanjan kohdentaminen. Käsittelyn kesto rajoittuu sovitun kampanjan kannalta tarpeelliseen säilytysaikaan.

Siltä osin kuin kohdentamiseen käytettävät tietoryhmät koostuvat Asiakkaan verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai muista Asiakkaan henkilötiedoista, toimii Asiakas rekisterinpitäjänä. Rekisteröityjen ryhmiä ovat tällöin Asiakkaan verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Viestimedia toimii rekisterinpitäjänä siltä osin, kun kyse on Viestimedian verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai muista sen henkilötiedoista, mukaan lukien niiden perusteella muodostetut mainonnan kohderyhmät. Rekisteröityjen ryhmän muodostavat tällöin Viestimedian verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on Tietosuojasäännösten mukainen käsittelyperuste ko. keräämilleen henkilötiedoille ja oikeus siirtää niitä käsittelijälle käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjä vastaa lisäksi siitä, että se noudattaa rekisterinpitäjälle Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia ja rekisterinpitäjän käsittelijälle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

Siltä osin kuin Viestimedia toimii henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan henkilötietojen osalta tai kun Asiakas toimii henkilötietojen käsittelijänä Viestimedian henkilötietojen osalta ne sitoutuvat osaltaan:

 • käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisessä sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;
 • käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti (jollei muuta sovita, nämä ehdot muodostavat käsittelijälle annetut kirjalliset ohjeet);
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle, jos se katsoo, että rekisterinpitäjän kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;
 • varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus;
 • huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä ja osapuolten välisen sopimuksen vaatimusten mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;
 • auttamaan rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien täyttämistä;
 • auttamaan kohtuullisin toimenpitein rekisterinpitäjää varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;
 • poistamaan käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot paitsi, jos ja siinä määrin kuin sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa sen havaitsemisesta;
 • saattamaan rekisterinpitäjän saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten;
 • sallimaan rekisterinpitäjän tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin; sekä varmistamaan, että henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle noudattamatta Tietosuojasäännösten edellytyksiä.

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin käsittelijä pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella. Jos em. muutosta ei voida toteuttaa, osapuolilla on oikeus päättää yhteistyö ilman korvausvelvollisuutta. Sopimuksen päättäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta ennen päättämistä toteutettujen toimenpiteiden osalta.

Mikäli Asiakas rikkoo tässä mainittuja ehtoja, Viestimedialla on oikeus keskeyttää Asiakkaan kampanjat (ml. kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu sekä kaikki muut Asiakkaan kampanjat missä tahansa Viestimedian palveluissa) välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Asiakkaan ja Viestimedian väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista (ml. viranomaisten määräämät hallinnolliset sakot, rekisteröidyille maksetut vahingonkorvaukset sekä kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat välittömästi siitä, että ko. osapuoli on käsitellyt henkilötietoja vastoin näitä ehtoja tai Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia. Kumpikaan osapuoli ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai muista välillisistä vahingoista. Asiakas sitoutuu kampanjan päättyessä poistamaan mahdolliset retargetointi-kampanjassa käytetyt mainostagit, jotka viittaavat Viestimedian sivustoille. Katso Viestimedian tietosuojalauseke

10. Sopimuksen päättäminen

Sopimus voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa huomautuksen siitä saatuaan. Viestimedialla on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Mainostajan suoritus ei ole maksuehtojen tai sopimuksen mukainen eikä virhettä korjata kirjallisesta huomautuksesta huolimatta 14 vuorokauden kuluessa huomautuksen vastaanottamisesta tai Mainostaja asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai tulee maksukyvyttömäksi.

11. Muutokset ja sopimuksen siirto

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2024 ja korvaavat aikaisemmat Viestimedian myyntiehdot. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Uusia ehtoja sovelletaan kaikkiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin sopimuksiin. Viestimedialla on oikeus milloin tahansa muuttaa yleisiä käyttöehtoja, näitä myyntiehtoja, mediakohtaisia ehtoja ja käytäntöjä, hintoja sekä maksuperusteita.

Viestimedia voi siirtää sopimuksen oikeuksineen ja velvoitteineen saman konserni sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle osapuolelle ilman Viestimedian etukäteistä kirjallista suostumusta.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Viestimedia noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä.

Viestimedian ja Asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Viestimedian tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

13. Kuluttajia koskevat erityisehdot

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse Viestimedian asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen. Laskun maksamatta jättämistä ei katsota tilauksen peruuttamiseksi.

Kuluttaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

14. Mediamyynnin yhteystiedot

Viestimedia Oy (0111165-0)
PL 440 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki

Ilmoitusvaraukset:

020 413 2321 (arkisin klo 8.00-16.00)
ilmoitus@mt.fi tai verkkoaineistot@viestimedia.fi